Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1396493

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 września 2009 r.
V CZ 42/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Iwona Koper.

Sędziowie SN: Mirosław Bączyk (sprawozdawca), Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. B. przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego (...) o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 września 2009 r., zażalenia strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. akt (...), uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach sądowych (pkt 3) i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi Okręgowemu w G. do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r. rozstrzygnął m.in. o kosztach postępowania odwoławczego w ten sposób, że nie obciążył powoda takimi kosztami (pkt 3 tego wyroku).

W zażaleniu na to rozstrzygnięcie pozwany Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego wnosił o jego zmianę przez nałożenie na powoda obowiązku zwrotu pozwanemu kosztów postępowania apelacyjnego (w wysokości 1.494 zł). Rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie art. 100 k.p.c. (skoro w postępowaniu odwoławczym Sąd Okręgowy uwzględnił apelację pozwanego w znacznym zakresie) i naruszenie art. 102 k.p.c. (ponieważ odstąpienie od obciążenia powoda kosztami postępowania apelacyjnego nastąpiło w istocie bez właściwego uzasadnienia merytorycznego).

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W postępowaniu odwoławczym spór koncentrował się jedynie na określeniu rozmiaru opóźnienia pozwanego Skarbu Państwa ze spełnieniem świadczenia odszkodowawczego wynikającego z bezpodstawnego przejęcia mienia spadkodawcy powoda. Ostatecznie Sąd odwoławczy przyjął zdecydowanie krótszy okres opóźnienia pozwanego, szczegółowo wykazany w uzasadnieniu zażalenia. Strona pozwana uległa żądaniu powoda (obejmującego odsetki za opóźnienie) w wysokości ok. 10% pierwotnie zgłoszonego żądania. Jeżeli w takiej sytuacji nie obciążenie powoda kosztami postępowania odwoławczego z powołaniem się na przepis art. 102 k.p.c. nastąpiło - w ocenie Sądu - "z uwagi na charakter sprawy", to takie ogólne uzasadnienie należy uznać jednak za nie wystarczające w świetle art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. i w zw. z art. 391 k.p.c. Istniały zatem podstawy do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego, zawartego w pkt 3 wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r. (art. 3941 § 3 k.p.c. w zw. z art. 39815 § 1 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.