Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455761

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 marca 2007 r.
V CZ 15/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Antoni Górski.

Sędziowie SN: Elżbieta Skowrońska-Bocian, Dariusz Zawistowski (sprawozdawca).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi J. B. przy uczestnictwie (...) o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 marca 2007 r., zażalenia skarżącej na postanowienie Sądu Okręgowego w B. z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. akt (...), oddala zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Okręgowy w B. postanowieniem z dnia 19 grudnia 2006 r. odrzucił skargę J.B. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z uwagi na wcześniejsze odrzucenie jej wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków tej skargi. W zażaleniu na to postanowienie skarżąca wniosła o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Treść uzasadnienia rozpoznawanego zażalenia nakazuje zwrócić uwagę skarżącej na fakt, że przyczyną odrzucenia skargi - wbrew jej twierdzeniu - nie było nieprzedłożenie odpowiedniej ilości jej odpisów. Skarga ta została odrzucona po wyjaśnieniu przez Sąd Najwyższy (w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 lipca 2006 r., wydanego w rozpoznawanej sprawie na skutek zażalenia skarżącej), że na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu nie przysługuje zażalenie. Zaskarżone postanowienie o odrzuceniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia zostało wydane, jako orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Było ono wynikiem wcześniejszego odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków tej skargi. W ramach zażalenia na to postanowienie skarżąca mogła, w oparciu o treść art. 380 k.p.c., wnieść również o rozpoznanie zasadności postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu. Treść zażalenia nie zawiera takiego wniosku nie tylko sformułowanego wprost, z odwołaniem się do treści art. 380 k.p.c., lecz również wyrażonego chociażby pośrednio, poprzez podnoszenie argumentów wskazujących na wadliwość postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu. W sytuacji, gdy skarżąca nie zakwestionowała faktu uchybienia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz postanowienia odrzucającego jej wniosek o przywrócenie terminu, we właściwym trybie, zażalenie było pozbawione uzasadnionych podstaw i podlegało oddaleniu na podstawie art. 3941 § 3 i 39814 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.