Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1454013

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 marca 2014 r.
V CZ 12/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster.

Sędziowie SN: Mirosław Bączyk (sprawozdawca), Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. Z. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji W. Spółce Akcyjnej w W. (poprzednio: H. Asekuracja Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w W.) o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 marca 2014 r., zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 22 listopada 2013 r. uchyla zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe wniosło apelację od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 18 czerwca 2013 r., jednakże - wbrew informacji zawartej w wykazie załączników do apelacji - nie dołączyło dowodu uiszczenia opłaty od apelacji. Pismem z dnia 8 października 2013 r. wezwano pełnomocnika pozwanego do wyjaśnienia, czy mocodawca wniósł opłatę od apelacji i wykazania tej okoliczności, a w razie jej nieuiszczenia - do usunięcia braku w terminie 7 dni od dnia wezwania ((...) akt sprawy). Dowód nadania opłaty od apelacji z dnia 1 sierpnia 2013 r. na rachunek bankowy Sądu Rejonowego wpłynął do Sądu w dniu 14 października 2014 r. i na wezwanie Sądu Okręgowego z dnia 25 października kwota opłaty została przekazana na rachunek bankowy właściwego Sądu dopiero w dniu 31 października 2013 r. ((...) akt sprawy). Sąd Apelacyjny uznał, że opłata ta okazała się spóźniona (nie wpłynęła bowiem do dnia 15 października 2013 r.) i dlatego istniały podstawy do odrzucenia apelacji (art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c.).

W zażaleniu na postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu apelacji z dnia 22 listopada 2013 r. pozwane Towarzystwo domagało się jego uchylenia, podnosząc naruszenie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Z akt sprawy wynika, że w dniu 4 października 2013 r. do Sądu wpłynął dowód stwierdzający dokonanie przelewu opłaty od apelacji w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy pod sygnaturą (...) na rachunek Sądu Rejonowego. Należy stwierdzić, że pełnomocnik pozwanego tym samym wykonał zarządzenie Sądu z dnia 24 września 2013 r., które zostało mu doręczone w dniu 8 października 2013 r. (...). Z treści tego poświadczenia wynikało, że pełnomocnik strony pozwanej podjął odpowiednie czynności zmierzające do opłacenia apelacji, dokonując odpowiednich dyspozycji bankowych. Jeżeli poświadczenie to - w ocenie Sądu Apelacyjnego - nie było jednak wystarczające do wykazania prawidłowego opłacenia apelacji, należało wezwać pełnomocnika pozwanego do prawidłowego uiszczenia opłaty od apelacji.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że po wejściu w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 234, poz. 1571) w razie wniesienia przez adwokata lub radcę prawnego niepłaconego środka zaskarżenia (w tym - apelacji) może dojść do jego odrzucenia w wyniku niewykonania zarządzenia sądu wzywającego do opłacenia tego środka (apelacji; art. 130 § 1 pkt 1 k.p.c.; por. przede wszystkim uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2010 r., III CZP 4/10, OSNP, z. 3/4, poz. 58). W tej sytuacji z racji braku wezwania strony pozwanej do uiszczenia opłaty od apelacji należało uchylić zaskarżone postanowienie (art. 3941 § 3 k.p.c. w zw. z art. 39815 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.