V CSK 98/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533799

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 2018 r. V CSK 98/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Kozłowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Ł. W. i A. W. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w J. o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 16 sierpnia 2018 r.,

wniosku pełnomocnika powoda o uzupełnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt V CSK 98/18 o rozstrzygnięcie o jego wynagrodzeniu jako pełnomocnika z urzędu w postępowaniu zażaleniowym,

oddala wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r. V CSK 98/18 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt I ACa (...) i orzekł o wynagrodzeniu pełnomocników powodów ustanowionych z urzędu w postępowaniu kasacyjnym.

Postępowanie kasacyjne zostało wszczęte wniesieniem skarg kasacyjnych przez strony. W toku tego postępowania skarga kasacyjna powoda została odrzucona i jego ustanowiony z urzędu pełnomocnik złożył zażalenie na to postanowienie. Postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej zostało przez Sąd Najwyższy uchylone ze wskazaniem, że rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

We wniosku złożonym w dniu 7 sierpnia 2018 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnika powoda wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r. przez rozstrzygnięcie o należnym mu wynagrodzeniu w postępowaniu zażaleniowym.

Zważywszy, że pełnomocnik powoda został ustanowiony do jego zastępstwa w postępowaniu kasacyjnym, które obejmuje nie tylko sporządzenie skargi kasacyjnej ale również jej wniesienie, przez co należy rozumieć wniesienie skuteczne, a przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714) nie przewidują opłaty za sporządzenie zażalenia i jego wniesienie, istnieją uzasadnione podstawy do wnioskowania, że postępowanie zażaleniowe wynikłe z odrzucenia skargi kasacyjnej, było realizacją obowiązku pełnomocnika skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej.

Stąd też wynagrodzenie, o którym rozstrzygnięto w punkcie drugim postanowienia z dnia 17 maja 2018 r. obejmuje również wynagrodzenie pełnomocnika za czynności podjęte we wskazanym postępowaniu zażaleniowym.

W tym stanie rzeczy wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r. podlegał oddaleniu, z braku podstaw do zastosowania art. 351 k.p.c. jw

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.