V CSK 85/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3096974

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2019 r. V CSK 85/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Beata Janiszewska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. S. przeciwko M. K. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 września 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I ACa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.