Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1948890

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
V CSK 591/14
Pojęcie „przewodniczącego” w kontekście ogłoszenia wyroku.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. D. przeciwko S. T. i M. T. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 24 kwietnia 2015 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2014 r.,

1)

odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;

2)

zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Najwyższym.

Uzasadnienie faktyczne

Określone w art. 3984 § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia w skardze kasacyjnej wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania zostaje spełnione, jeśli skarżący wykaże, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Cel wymagania przewidzianego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być zatem osiągnięty jedynie przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze publicznoprawnym, które - zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. - będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Na tych jedynie przesłankach Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia bądź odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Pozwani we wniesionej skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2014 r. wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania oparli na przesłankach wskazanych w art. 3989 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. Szczegółowa analiza uzasadnienia wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania nie pozwala na stwierdzenie, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, tj. zagadnienie nowe dotychczas nierozwiązane w orzecznictwie sądowym i nauce prawa i budzące poważne wątpliwości, co do sposobu jego rozwiązania. Sytuacja procesowa, na kanwie której sformułowano w skardze kasacyjnej zagadnienie prawne jest jednoznacznie uregulowana w art. 326 § 2 zd. 2 k.p.c. Nie budzi bowiem wątpliwości, że pojęcie przewodniczącego, o którym mowa w art. 326 § 2 zd. 2 i § 3 zd. 2 k.p.c., obejmuje tylko przewodniczącego składu orzekającego, który wydał wyrok podlegający ogłoszeniu, a nie sędziego sprawozdawcę, który wyrok ten ogłosił. Z tych względów nie można także uznać, aby z przyczyny ujętej w sformułowanym zagadnieniu prawnym, zachodziła przesłanka wskazana w art. 3989 § 1 pkt 3 k.p.c. uzasadniająca przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Wskazać należy, że nie zachodzi również nieważność postępowania, z innych przyczyn, które Sąd Najwyższy bierze pod rozwagę - w granicach zaskarżenia - z urzędu (art. 39813 § 1 k.p.c.).

Z przytoczonych względów należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.). Na wniosek powoda zawarty w odpowiedzi na skargę kasacyjną Sąd Najwyższy orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 105 § 2, art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c. oraz przepisów § 13 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 7 i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.