Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680328

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 czerwca 2019 r.
V CSK 47/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P. G. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Wojewódzkiej Policji we (...) o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 czerwca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego (...) z dnia 13 lipca 2018 r., sygn. akt I ACa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.