Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619217

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 lutego 2019 r.
V CSK 348/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. Sp. z o.o. w W. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w W. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego (...) Szpitala (...) w W. przeciwko B. Sp. z o.o. w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda - pozwanego wzajemnego od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. akt II Ca (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.