Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619181

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
V CSK 314/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku T. Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy uczestnictwie (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w K. i Gminy K. o zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 stycznia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 3 stycznia 2018 r., sygn. akt IV Ca (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.