V CSK 237/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3092552

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2020 r. V CSK 237/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Kamil Zaradkiewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko W. T. i K. T. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 listopada 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt I ACa (...),

Dnia 30 listopada 2020 r. zwraca skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Apelacyjnemu w (...) celem wykazania przez powoda istnienia umocowania wynikającego z pełnomocnictwa (k.410) w dniu złożenia skargi kasacyjnej, a to z uwagi na zastrzeżenie w treści pełnomocnictwa jego wygaśnięcia z chwilą ustania stosunku pracy pełnomocnika.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.