Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508215

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 października 2017 r.
V CSK 212/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Hubert Wrzeszcz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko P.O. i A.O. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 października 2017 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt I ACa.../16,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.