Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607958

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 stycznia 2019 r.
V CO 286/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 stycznia 2019 r., sprawy z wniosku T. A. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, Dnia 7 stycznia 2019 r. oznacza Sąd Okręgowy w K., jako sąd, przed którym należy wytoczyć powództwo T. A. przeciwko A. A. o rozwód.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.