Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508209

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 czerwca 2018 r.
V CO 144/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 czerwca 2018 r., sprawy z wniosku A. Sp. z o.o. w K. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy Dnia 25 czerwca 2018 r. oznacza Sąd Rejonowy w K. jako sąd właściwy do złożenia wniosku o zawezwanie L. a. G., w M. do próby ugodowej w sprawie zapłaty na rzecz A. Sp. z o.o. w K. kwoty 147273 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) złote z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.