Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1619250

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 marca 2013 r.
V CNP 53/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Lech Walentynowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Jerzego O. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 18 grudnia 2008 r. (...) oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 16 kwietnia 2009 r. (...) (...) w sprawie z powództwa Jerzego O. przeciwko Małgorzacie O. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 marca 2013 r., odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Powód Jerzy O. zakwestionował skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 16 kwietnia 2009 r. oraz wyrok Sądu Okręgowego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie o rozwód.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wniesiona skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest niedopuszczalna, ponieważ nie spełnia wymagania określonego w art. 4246 § 1 k.p.c. Zgodnie ze wskazanym przepisem, skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. Od kwestionowanego prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego skarżący wniósł skargę dnia 10 kwietnia 2012 r., a więc po upływie terminu określonego w art. 4246 § 1 k.p.c.

Odnosząc się do wniosku powoda o przywrócenie terminu do uzupełnienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, należy stwierdzić, że wniosek ten nie mógł odnieść zamierzonego skutku. Termin określony w art. 4246 § 1 k.p.c. nie jest wyłącznie terminem procesowym. Jest także terminem materialnoprawnym o charakterze prekluzyjnym i z tego względu nie podlega przywróceniu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r. I CNP 28/2007 OSNC 2008/C poz. 61).

Z tego względu skarga, jako wniesiona po terminie, podlegała odrzuceniu na podstawie art. 4248 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.