Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1619249

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 marca 2013 r.
V CNP 52/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Lech Walentynowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi wierzyciela Bronisława T. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego we W. z dnia 18 kwietnia 2012 r. (...) (...) w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Bronisława T. z udziałem dłużnika Roberta S. ze skargi wierzyciela na czynności Komornika Sądowego Sądu Rejonowego dla W.-Ś. we W. Roberta K., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 marca 2013 r., odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Bronisław T. zakwestionował skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego we W. z dnia 18 kwietnia 2012 r. oddalające jego zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 21 grudnia 2011 r. oddalające z kolei jego skargę na czynność komornika tj. postanowienie z dnia 14 października 2011 r. w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wniesiona skarga jest niedopuszczalna z dwóch przyczyn. Po pierwsze, zgodnie z brzmieniem art. 7674 § 3 k.p.c., w sprawach egzekucyjnych skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.

Po drugie, w myśl z art. 4241 § 1 k.p.c., można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. W wypadku prawomocnych orzeczeń, od których skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych (art. 4241b k.p.c.).

W związku z tym wniesiona skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia oddalającego zażalenie w przedmiocie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, podlegała jako niedopuszczalna, odrzuceniu (art. 4248 § 1 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.