Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1619248

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 marca 2013 r.
V CNP 51/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Lech Walentynowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Moniki G. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego we W. z dnia 23 lipca 2010 r. (...) (...) w sprawie z powództwa Myroslavy V. przeciwko Monice G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 marca 2013 r., odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Monika G. zakwestionowała skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego we W. z dnia 23 lipca 2010 r. oddalające jej zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla W.-Ś. z dnia 14 kwietnia 2010 r. oddalające wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego z dnia 23 czerwca 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W dniu 25 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037), która zmieniła przepisy dotyczące skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4241 § 1 k.p.c., można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. W wypadku prawomocnych orzeczeń, od których skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych (art. 4241b k.p.c.).

W związku z tym wniesiona skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia oddalającego zażalenie, podlegała jako niedopuszczalna, odrzuceniu (art. 4248 § 1 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.