Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1622335

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 listopada 2014 r.
V CNP 24/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi A. T. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 20 września 2012 r., w sprawie z powództwa A. T. przeciwko C. G. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 listopada 2014 r.,

odrzuca skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 4244 k.p.c., skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia można oprzeć na podstawie naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie wyrządzona została szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Skarżący, wbrew temu ostatniemu zastrzeżeniu oparł skargę na podstawie naruszenia przepisów postępowania (art. 232 i 233 k.p.c.) odnoszących się do ustalenia faktów i oceny dowodów. Wprawdzie wskazał również na naruszenie art. 6 k.c. w zw. z art. 509 k.c., jednak w istocie z zarzutu tego uczynił płaszczyznę do polemiki z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez Sądy orzekające w sprawie.

Z tych względów Sąd Najwyższy uznał, że skarga nie została oparta na ustawowych podstawach i jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu (art. 4248 § 1 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.