V Ca 65/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690703

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2018 r. V Ca 65/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SO Adam Simoni.

Sędziowie: SO Wojciech Misiuda., SR del. do Piotr Osowy (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: (...) Sp. z o.o. w R. przy udziale: Banku (...) w R., J.B. o wpis zmiany hipoteki na skutek apelacji uczestnika J.B. na postanowienie Sądu Rejonowego w R. z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt (...) postanawia:

I. oddalić apelację,

II. orzec, iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Zarządzenie:

- odpis postanowienia z pouczeniem o prawie żądania uzasadnienia oraz z informacją, iż na powyższe postanowienie przysługuje skarga kasacyjna doręczyć:

1. uczestnikowi J.B. (wraz z odpisem odpowiedzi na apelację),

2. uczestnikowi Bank (...) w R. (wraz z odpisem odpowiedzi na apelację), 3. wnioskodawcy.

Rzeszów, 14 lutego 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.