V Ca 507/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3032894

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r. V Ca 507/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz (spr.).

Sędziowie Beata Gutkowska., Sylwia Góźdź.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. L. i A. L. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt I C 2738/17

1. oddala apelację;

2. zasadza od (...) S.A. w W. na rzecz T. L. i A. L. kwotę 1 800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.

Sylwia Góźdź Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz Beata Gutkowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.