Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2758149

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2019 r.
V Ca 1552/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Magdalena Daria Figura (spr.).

Sędziowie Agnieszka Wiśniewska., del. Magdalena Hemerling.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Z. F. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt I C 3835/16 postanawia:

na podstawie art. 390 k.p.c. zwrócić się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawego:

"Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w walucie polskiej lub w walucie obcej, w sytuacji gdy nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości?".

Agnieszka Wiśniewska Magdalena Daria Figura Magdalena Hemerling

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.