Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1962916

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 5 listopada 2015 r.
V ACa 442/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Artur Lesiak.

Sędziowie SA: Katarzyna Przybylska, Włodzimierz Gawrylczyk (spr.).

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku - Wydział V Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) w C. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt I C 204/13:

I.

oddala apelację;

II.

nie obciąża powódki kosztami procesu za drugą instancję;

III.

przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w S. na rzecz adwokata K. K. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Okręgowy w S. wyrokiem z 25 marca 2015 r. oddalił powództwo D. K. przeciwko (...) w C. o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę i nie obciążył powódki kosztami procesu.

Zasadnicze motywy wyroku są następujące:

Powódka domagała się zasądzenia kwoty 100.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 maja 2013 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę (...).

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Twierdził, że przestrzega wszystkich standardów i procedur leczenia, reżimów sanitarnych oraz zasad higieny i aseptyki, (...) czyli po blisko dwóch latach od leczenia w szpitalu.

Sąd Okręgowy ustalił, że powódka ma (...).

Rygory sanitarne w pozwanym Szpitalu w czasie pobytu powódki były przestrzegane, tak jak i wszelkie standardy procedury leczenia, m.in. zasady higieny i aseptyki, (...), pracownicy szpitala przeszli wszelkie wymagane szkolenia, w czasie zabiegu stosowano wysterylizowane urządzenia i odzież, szpital posiadał podział na tzw. strefy sanitarne.

Sąd stwierdził, że w tego typu sprawach nie da się ustalić z całą stanowczością (...), jednak dla przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej jednostki medycznej musiałby być ustalony wysoki stopień (...).

Sąd nie uwzględnił wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego, bo opinia złożona przez biegłego W. G. jest wiarygodna, znajduje oparcie także w bogatej dokumentacji lekarskiej i innych dowodach.

Sąd nie obciążył powódki kosztami procesu, stosując art. 102 k.p.c.

Powódka, reprezentowana przez ustanowionego z urzędu pełnomocnika, złożyła apelację. Domagała się zmiany wyroku przez uwzględnienie powództwa oraz zasądzenia kosztów procesu za obie instancje, ewentualnie wnosiła o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Powódka zarzuciła:

1)

naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i pominięcie zeznań świadków Z. N., D. L. i J. K. wskazujących na stan zdrowia powódki przed zabiegiem u pozwanego i jej aktywność zawodową i na stan zdrowia powódki po zabiegu;

2)

naruszenie art. 299 k.p.c. w zw. z art. 212 k.p.c. przez niedozwolone inkorporowanie wyjaśnień złożonych w trybie informacyjnego przesłuchania stron do materiału dowodowego na podstawie art. 299 k.p.c. (kiedy powódka występowała bez profesjonalnego pełno-mocnika), choć informacyjne przesłuchanie nie jest dowodem w sprawie;

3)

naruszenie art. 278 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez oddalenie wniosku o powołanie innego biegłego, choć opinia biegłego W. G. nie jest jednoznaczna, wskazuje w sposób hipotetyczny na czas, sposób i miejsce (...).

Skarżąca zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu wyroku brak jest oceny poszczególnych dowodów.

Pozwany wnosił o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego. Twierdził, że pojęcie (...) to (...) do wystąpienia objawów może trwać nawet do 30 lat, więc nie można twierdzić, że istnieje duże prawdopodobieństwo (...) powódki u niego w 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest bezpodstawna. Podniesione w niej zarzuty są nietrafne, z pewnym za-strzeżeniem dotyczącym oceny poszczególnych dowodów, co nie ma jednak wypływu na treść wyroku.

Ustalając stan faktyczny sprawy, Sąd Okręgowy powołał się na oznaczone dowody stanowiące podstawę do tych ustaleń. Wprawdzie Sąd ten nie oceniał osobno poszczególnych dowodów, jednak z uzasadnienia wyroku jasno ta ocena wynika. Sąd Apelacyjny uznaje, że jest ona niewadliwa.

Zeznania wskazanych w apelacji świadków o samopoczuciu powódki nie są dostateczną podstawą do ustalenia wysokiego prawdopodobieństwa (...) u pozwanego, a tym bardziej do stanowczego stwierdzenia, że do (...) u niego doszło. Zeznania świadka Z. N. - konkubenta powódki - zeznania jej sąsiadki D. L. oraz świadka J. K. są ogólnikowe (...). Nie mogą być one podstawą ustalenia, że do (...) doszło u pozwanego, ani też do ustalenia wysokiego stopnia takiego prawdopodobieństwa.

Wbrew zarzutowi dotyczącymi naruszenia art. 299 k.p.c. w zw. z art. 212 k.p.c., Sąd nie inkorporował wyjaśnień powódki do dowodu z jej przesłuchania, zasadnie natomiast po-wołał się na jej wyjaśnienia, które nie były sporne. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd przeprowadza dowody, w tym dowód z przesłuchania stron, na okoliczności sporne, tymczasem nie było sporne to, co wyjaśniła powódka, że (...). To wyjaśnienie mogło być wykorzystane do ustalenia stanu faktycznego i mogło stanowić jedną z podstaw opinii biegłego sądowego.

Opinia biegłego sądowego W. G. jest wiarygodna, znajduje pod-stawę w ustalonych faktach i niekwestionowanej wiedzy medycznej biegłego. Nie było pod-staw do przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego sądowego. Niesporne jest, że po-wódka przed pobytem u pozwanego w szpitalu kilkakrotnie była badana lub leczona, co sama zresztą przyznała w toku informacyjnego wysłuchania (k. 291). Słusznie zatem biegły sądowy stwierdził, że różne możliwości (...) powódki istniały przed pobytem u pozwanego, więc nie sposób ustalić, że istnieje związek przyczynowy między (...) a pobytem na oddziale szpitalnym u pozwanego.

Mając powyższe argumenty na uwadze, Sąd Apelacyjny oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. i art. 444 § 1 k.c. Z uwagi na trudną sytuację majątkową i zdrowotną powódki Sąd nie obciążył jej kosztami procesu (art. 102 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.