Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/46

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 11 lipca 2019 r.
T-95/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.46/2

Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Gollnisch/Parlament

(Sprawa T-95/18)( 1 )

(Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot - Zażalenie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Błąd w ustaleniach faktycznych)

Język postępowania: francuski

(2019/C 328/51)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Stron a skarżąca: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francja) (przedstawiciel: adwokat B. Bonnefoy-Claudet) Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i M. Ecker, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer, R. Meyer i A. Jensen, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 1 lipca 2016 r. dotyczącej windykacji od skarżącego kwoty 275 984,23 EUR nienależnie wypłaconej tytułem dodatku na zatrudnienie asystentów parlamentarnych i powiązanej z nią noty obciążeniowej z dnia 5 lipca 2016 r. oraz decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. o utrzymaniu w mocy decyzji kwestorów oddalającej zażalenie skarżącego na decyzje z dnia 1 lipca 2016 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bruno Gollnisch zostaje obciążony, poza własnymi kosztami postępowania, kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa swoje własne koszty.

1

Dz.U. C 142 z 23.4.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/