Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/82/55

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 13 grudnia 2018 r.
T-94/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.82.55/2

Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. - Multifit/EUIPO (fit+fun)

(Sprawa T-94/18)( 1 )

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego fit+fun - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 82/66)

(Dz.U.UE C z dnia 4 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci N. Weber i L. Thiel)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Fischer, D. Walicka, M. Eberl i A. Sesma Merino, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 grudnia 2017 r. (sprawa R 847/2017-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego fit+fun jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Multifit Tiernahrungs GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 134 z 16.4.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/