Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/39

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 11 lipca 2019 r.
T-805/16

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.39

Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - IPPT PAN/Komisja i REA

(Sprawa T-805/16)( 1 )

(Klauzula arbitrażowa - Szósty i siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji - Decyzja o odzyskaniu środków w drodze potrącenia wierzytelności Unii wynikających z wykonania umó w - Skuteczna ochrona sądowa - Prawo do zwracania się do Rzecznika Praw Obywatelskich - Rozporządzenie finansowe - Pe wność wierzytelności - Uzasadnione oczekiwania - Zasada niedyskryminacji - Zasada dobrej administracji - Nadużycie władzy - Odpowiedzialność umowna - Sprawozdanie z audytu - Koszty kwalifikowalne)

Język postępowania: angielski

(2019/C 328/42)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Le Berre)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo M. Siekierzyńska i P. Rosa Plaza, następnie M. Siekierzyńska i F. van den Berghe, pełnomocnicy), Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (przedstawiciele: S. Payan-Lagrou i V. Canetti, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Przedmiot

Z jednej strony oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 6 września 2016 r. w sprawie odzyskania domniemanych wierzytelności przysługujących jej wobec skarżącego na podstawie dwóch umów zawartych w ramach szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji, w drodze potrącenia z kwotami, które REA jest winna skarżącemu na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji, a z drugiej strony oparte na art. 272 TFUE żądanie stwierdzenia nieistnienia domniemanych wierzytelności Komisji wynikających z dwóch umów zawartych w ramach ww. szóstego programu ramowego oraz zasądzenia od Komisji i REA zapłaty na jego rzecz kwoty 69 623,94 EUR na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej w ramach ww. siódmego programu ramowego oraz odsetek za opóźnienie.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) pokrywa dwie trzecie własnych kosztów oraz koszty poniesione przez Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA).

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez IPPT PAN.

4) Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty.

1

Dz.U. C 22 z 23.1.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/