Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/44/67

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 14 listopada 2018 r.
T-793/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.44.67/1

Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2018 r. - Bruel / Komisja i in.

(Sprawa T-793/17)( 1 )

Skarga o stwierdzenie nieważności oraz skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie - Akt wydany przez szefa sekcji delegatury Unii w Algierii w ramach procedury zamówienia publicznego na usługi - Decyzja w sprawie żądania zastąpienia skarżącego jako eksperta - Rozwiązanie umowy między spółką, która wygrała przetarg a skarżącym w wyniku tej decyzji - Brak statusu strony pozwanej - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Brak wystarczająco istotnego naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom - Związek przyczynowy - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/87)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Damien Bruel (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat H. Hansen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: A. Aresu, pełnomocnik), Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i R. Spac, pełnomocnicy), Delegatura Unii Europejskiej w Algierii

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności pisma z dnia 25 września 2017 r. w sprawie żądania zastąpienia skarżącego jako eksperta w ramach umowy o świadczenie usług zawartej między spółką, która wygrała przetarg a skarżącym i, po drugie, żądanie oparte na art. 268 TFUE i mające na celu uzyskanie odszkodowania za szkodę i zadośćuczynienia za krzywdę, jakie miał ponieść skarżący w wyniku tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

2) Damien Bruel zostaje obciążony kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 52 z 12.2.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/