Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/305/34

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 12 lipca 2019 r.
T-763/15

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.305.34

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Sony Optiarc i Sony Optiarc America/Komisja

(Sprawa T-763/15)( 1 )

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące przetargów na napędy dysków optycznych do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych - Naruszenie ze względu na cel - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Zasada dobrej administracji - Grzywny - Jednolite i ciągłe naruszenie - Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/40)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sony Optiarc, Inc (Atsugi, Japonia) i Sony Optiarc America, Inc (San Jose, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokat R. Snelders, N. Levy i E. Kelly, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, F. van Schaik i L. Wildpanner, a następnie M. Farley, F. van Schaik, L. Wildpanner i A. Dawes, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE - a podniesione tytułem głównym - żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji C(2015) 7135 final z dnia 21 października 2015 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39639 - Napędy optyczne), oraz posiłkowo - żądanie obniżenia wysokości grzywny nałożonej na stronę skarżącą.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Sony Optiarc, Inc. i Sony Optiarc America, Inc. pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.

1

Dz.U. C 98 z 14.3.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/