T-762/17, GRAMMER v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/155/41

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 20 marca 2019 r. T-762/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.155.41/2

Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Grammer/EUIPO (Przedstawienie kształtu)

(Sprawa T-762/17)( 1 )

(Znak towaro wy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego kształt - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 155/49)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Grammer AG (Amberg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Bühling i D. Graetsch)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 września 2017 r. (sprawa R 2250/2016-4), dotyczącą zgłoszenia kształtu jako graficznego unijnego znaku towarowego

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 września 2017 r. (sprawa R 2250/2016-4).

2) EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania, w tym niezbędnymi kosztami poniesionymi przez Grammer AG w postępowaniu prze d Izbą Odwoławczą EUIPO.

1

Dz.U. C 22 z 22.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/