Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/93/55

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 14 grudnia 2018 r.
T-761/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.93.55/1

Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. - UR/Komisja

(Sprawa T-761/17)( 1 )

Służba publiczna - Konkurs otwarty - Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/322/16 w celu zatrudnienia administratorów w obszarze audytu (AD 5/AD 7) - Warunek dopuszczenia - Wymagany dyplom - Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Artykuł 27 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego

Język postępowania: francuski

(2019/C 93/69)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: UR (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Mihaylova i B. Mongin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO/AD/322/ 16 z dnia 11 sierpnia 2017 r., wydanej po ponownym rozpatrzeniu, o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej tego konkursu.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) UR zostaje obciążony kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 32 z 29.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/