T-693/16 P, HG v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/364/11

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 19 lipca 2018 r. T-693/16 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C2018.364.11/2

Wyrok Sądu z dnia 19 lipca 2018 r. - HG / Komisja

(Sprawa T-693/16 P) ( 1 )

(Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie w państwie trzecim - Miejsce zakwaterowania udostępnione przez administrację - Kara dyscyplinarna - Oddalenie skargi w pierwszej instancji - Skład orzekający, który wydał wyrok w pierwszej instancji - Procedura mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej - Sąd ustanowiony ustawą - Zasada sędziego mianowanego zgodnie z prawem)

Język postępowania: francuski

(2018/C 364/11)

(Dz. U.UE.C z dnia 8 października 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: HG (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, następnie G. Berscheid i T. Bohr, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r., HG/Komisja (F-149/15, EU:F:2016:155), mające na celu uchylenie tego wyroku.

Sentencja

1) Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r., HG/Komisja (F-149/15), zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana do izby Sądu innej niż ta, która orzekała w przedmiocie niniejszego odwołania.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

1

) Dz. U. C 441 z 28.11.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/