Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/398/40

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 7 października 2015 r.
T-689/13

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. - Bilbaina de Alquitranes i in./Komisja

(Sprawa T-689/13)( 1 )

[Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Sklasyfikowanie paku, smoły węglowej wysokotemperaturowej do kategorii ostrej toksyczności wodnej i chronicznej toksyczności wodnej - Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i 1272/2008 - Oczywisty błąd w ocenie - Klasyfikacja substancji na podstawie jej składników]

Język postępowania: angielski

(2015/C 398/50)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Hiszpania); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Republika Czeska); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Hiszpania); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Dania); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Zjednoczone Królestwo); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Niderlandy); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Niemcy); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgia); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polska); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Zjednoczone Królestwo); Grupo Ferroatlántica, SA (Madryt, Hiszpania); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Niemcy); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francja); SGL Carbon, SA (La Coruña, Hiszpania); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polska); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Niemcy) i Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Niemcy) (przedstawiciele: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar i M. Grunchard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: P.-J. Loewenthal i K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Hiszpania) (przedstawiciele: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar i M. Grunchard, adwokaci)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: M. Heikkilä, W. Broere i C. Jacquet, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 261, s. 5) w zakresie, w jakim klasyfikuje pak, smołę węglową wysokotemperaturową (WE nr 266-028-2) do substancji o ostrej toksyczności wodnej kategorii 1 (H400) i o chronicznej toksyczności wodnej kategorii 1 (H410).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w zakresie, w jakim klasyfikuje pak, smołę węglową wysokotemperaturową (WE nr 266-028-2) do substancji o ostrej toksyczności wodnej kategorii 1 (H400) i o chronicznej toksyczności wodnej kategorii 1 (H410).

2) Komisja Europejska pokrywa obok kosztów własnych koszty poniesione przez Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Niemcy), SGL Carbon GmbH (Austria), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH i GrafTech Iberica, SL.

3) Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) pokrywa własne koszty.

1

Dz.U. C 85 z 22.3.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/