Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/398/55

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 7 października 2015 r.
T-658/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. - Jurašinović/Rada

(Sprawa T-658/14)( 1 )

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty wymieniane z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w trakcie procesu - Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej - Częściowa odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony stosunków międzynarodowych]

Język postępowania: francuski

(2015/C 398/69)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ivan Jurašinović (Angers, Francja) (przedstawiciele: adwokaci O. Pfligersdorffer i S. Durieu)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Rebasti i A. Jensen, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady z dnia 8 lipca 2014 r. odmawiającej udzielenia skarżącemu pełnego dostępu do dokumentów wymienianych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w ramach postępowania przeciwko A. Gotovinie, wydanej w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej w wyroku z dnia 3 października 2012 r. Jurašinović/Rada (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516).

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone w zakresie w jakim żądania zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 8 lipca 2014 r. odmawiającej udzielenia skarżącemu pełnego dostępu do dokumentów wymienianych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w ramach postępowania przeciwko A. Gotovinie, wydanej w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej nieważności decyzji początkowej w wyroku z dnia 3 października 2012 r. Jurašinović/Rada (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516) dotyczą dokumentów nr 7, 25, 33, 34 i 36.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) I. Jurašinović pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę.

1

Dz.U. C 380 z 27.10.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/