Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/398/38

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 7 października 2015 r.
T-656/13

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. - The Smiley Company/OHIM (Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca)

(Sprawa T-656/13)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego - Kształt uśmieszku z oczyma w formie serca - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2015/C 398/48)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: The Smiley Company SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Freitag i C. Albrecht)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Geroulakos i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 października 2013 r. (sprawa R 997/2013-4) dotyczącą rejestracji trójwymiarowego oznaczenia tworzonego przez kształt uśmieszku z oczyma w formie serca jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) The Smiley Company SPRL zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 61 z 1.3.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/