Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/414/26

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 października 2015 r.
T-636/13

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. - Trekstor/OHIM - MSI Technology (MovieStation)

(Sprawa T-636/13)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy MovieStation - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 52 rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 414/33)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: TrekStor Ltd (Hongkong, Chiny) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker i M. Alber)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: G. Schneider i A. Schifko, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: MSI Technology GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Lieb)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 września 2013 r. (sprawa R 1914/2012-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy TrekStor Ltd a MSI Technology GmbH.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) TrekStor Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

3) MSI Technology GmbH pokrywa własne koszty.

1

Dz.U. C 39 z 8.2.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/