Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/398/42

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 6 października 2015 r.
T-61/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. - Monster Energy/OHIM - Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Sprawa T-61/14)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego icexpresso + energy coffee - Wcześniejsze słowne wspólnotowe znaki towarowe X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY i MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2015/C 398/52)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również: Luis Yus Balaguer (Movera, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 listopada 2013 r. (sprawa R 821/2013-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Monster Energy Company a Luisem Yusem Balaguerem.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Monster Energy Company pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

1

Dz.U. C 129 z 28.4.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/