Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/155/26

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 26 marca 2015 r.
T-596/13

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2015 r. - Emsibeth/OHIM - Peek & Cloppenburg (Nael)

(Sprawa T-596/13)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Nael - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy Mc Neal - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: włoski

(2015/C 155/30)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Emsibeth SpA (Werona, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Arpaia)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik)

Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 września 2013 r. (sprawa R 1663/2012-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu toczącego się między Peek & Cloppenburg KG a Emsibeth SpA.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Emsibeth SpA zostaje obciążona kosztami.

1

Dz.U. C 39 z 8.2.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/