Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/12

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 listopada 2011 r.
T-59/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. - Geemarc Telecom przeciwko OHIM - Audioline (AMPLIDECT)

(Sprawa T-59/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy AMPLIDECT - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania - Dowód)

(2012/C 13/23)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Geemarc Telecom International Ltd (Wanchai, Hongkong) (przedstawiciel: G. Farrington, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Geroulakos, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Audioline GmbH (Neuss, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci U. Blumenröder, P. Lübbe i B. Allekotte)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 listopada 2009 r. (sprawa R 913/2009-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Audioline GmbH a Geemarc Telecom International Ltd.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Geemarc Telecom International Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 100 z 17.4.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/