Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/419/43

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 28 września 2016 r.
T-574/15

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. - Kozmetika Afrodita/EUIPO - Núñez Martín i Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA)

(Sprawa T-574/15)( 1 )

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznegounijnego znaku towarowego KOZMeTIKA AFRODITA - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowyEXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL i wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy AFRODITAMYSTIC MUSK OIL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzeniaw błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: słoweński

(2016/C 419/56)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kozmetika Afrodita d.o.o. (Rogaška Slatina, Słowenia) (przedstawiciel: adwokat B. Grešak)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO byli również: Pedro Núñez Martín (Madryt, Hiszpania) i Carmen Guillermina Machado Montesinos (Madryt)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 lipca 2015 r. (sprawa R 2577/2014-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między z jednej strony P. Núñezem Martínem i C.G. Machado Montesinos, a z drugiej strony Kozmetika Afrodita.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Kozmetika Afrodita d.o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 406 z 7.12.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/