Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/354/36

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 10 września 2015 r.
T-572/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 10 września 2015 r. - Laverana/OHIM (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Sprawa T-572/14)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 354/43)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Wachinger, M. Zöbisch i D. Chatterjee)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 27 maja 2014 r. (sprawa R 527/2014-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Laverana GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 361 z 13.10.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/