Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/151/19

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 27 marca 2014 r.
T-554/12

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 27 marca 2014 r. - Oracle America przeciwko OHIM - Aava Mobile (AAVA MOBILE)

(Sprawa T-554/12)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AAVA MOBILE - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy JAVA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Brak prawdopodobieństwa skojarzenia - Związek między oznaczeniami - Renoma - Brak podobieństwa oznaczeń - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

(2014/C 151/24)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Oracle America, Inc. (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci M. Graf i T. Heydn)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo F. Mattina i P. Bullock, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Aava Mobile Oy (Oulu, Finlandia)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM (sprawa R 1205/2011-2) z dnia 9 października 2012 r. dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Oracle America, Inc. a Aava Mobile Oy.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Oracle America, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 63 z 2.3.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/