T-552/12 R, NORTH DRILLING v. RADA UNII EUROPEJSKIEJ - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2013/141/19

Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 11 marca 2013 r. T-552/12 R

UZASADNIENIE

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. - North Drilling przeciwko Radzie

(Sprawa T-552/12 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające wobec Iranu - Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych - Wniosek o zastosowanie środka tymczasowegoh - Brak pilnego charakteru - Wyważenie interesów)

(2013/C 141/33)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: North Drilling, Co. (Teheran, Iran) (przedstawiciele: adwokaci J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea i J. Iriarte Ángel)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bishop et A. De Elera, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania po pierwsze decyzji Rady 2012/635/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej zmiany decyzji 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 292, s. 58) w zakresie w jakim nazwa skarżącej została umieszczona w załączniku II do decyzji Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195, s. 39), a po drugie rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 945/2012 z dnia 15 października 2012 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 282, s. 16), w zakresie w jakim rozporządzenie to dotyczy skarżącej.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/