Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/419/36

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 14 listopada 2016 r.
T-549/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 4 października - Lidl Stiftung/EUIPO - Horno del Espinar (Castello)

(Sprawa T-549/14)( 1 )

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnegoznaku towarowego Castello - Wcześniejsze graficzne, krajowe i unijny, znaki towarowe Castelló - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2016/C 419/45)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Wolter, M. Kefferpütz i A. Marx)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo P. Geroulakos i D. Botis, następnie D. Botis i wreszcie D. Gája, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 kwietnia 2014 r. (sprawy połączone R 1233/2013-2 i R 1258/2013-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Horno del Espinar a Lidl Stiftung & Co.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 22 kwietnia 2014 r. (sprawy połączone R 1233/2013-2 i R 1258/2013-2) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Horno del Espinar, SL a Lidl Stiftung & Co. KG w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza uznała, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do mrożonych owoców i warzyw należących do klasy 29 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Lidl Stiftung & Co. pokrywa, poza własnymi kosztami, trzy czwarte kosztów poniesionych przez EUIPO.

4) EUIPO pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

1

Dz.U. C 351 z 6.10.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/