Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/65/33

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 14 grudnia 2018 r.
T-539/16

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.65.33

Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. - GM i in. / Komisja

(Sprawa T-539/16)( 1 )

Służba publiczna - Urzędnicy - Nowelizacja regulaminu pracowniczego - Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1023/2013 - Kategorie stanowisk - Przepisy przejściowe dotyczące przypisania do kategorii stanowisk - Artykuł 31 załącznika do XIII regulaminu pracowniczego - Asystenci w okresie przejściowym - Awans na podstawie art. 45 regulaminu pracowniczego dopuszczalny wyłącznie w ramach ścieżki kariery odpowiadającej zajmowanej kategorii stanowisk - Wyłączenie urzędników AST 9 z postępowania w sprawie awansu - Brak niekorzystnego aktu - Akt potwierdzający - Zawisłość sporu - Oczywista niedopuszczalność - Artykuł 129 regulaminu postępowania - Zarzut niedopuszczalności - Artykuł 130 regulaminu postępowania

Język postępowania: francuski

(2019/C 65/41)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: GM, GN, GO i GP (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i G. Gattinara, następnie C. Berardis-Kayser i G. Gattinara a wreszcie, G. Berscheid i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, na mocy których organ powołujący tej instytucji zaklasyfikował skarżących do kategorii stanowisk "asystent w okresie przejściowym", co spowodowało utratę przez nich prawa do awansu do wyższej grupy zaszeregowania począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Komisja Europejska pokryje własne koszty postępowania oraz połowę kosztów poniesionych przez GM, GN, GO i GP.

3) GM, GN, GO i GP pokryją połowę własnych kosztów postępowania.

4) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokryją własne koszty postępowania związane z ich wnioskami o interwencję.

1

Dz.U. C C 96 du 23.3.2015 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-16/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/