Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/398/35

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 7 października 2015 r.
T-534/13

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. - Panrico/OHIM - HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Sprawa T-534/13)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny wspólnotowy znak towarowy Krispy Kreme DOUGHNUTS - Wcześniejsze graficzne i słowne, międzynarodowy i krajowy, znaki towarowe DONUT, DOGHNUTS, donuts i donuts cream - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] - Prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych - Prawdopodobieństwo działania na szkodę - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009)]

Język postępowania: hiszpański

(2015/C 398/45)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat D. Pellisé Urquiza)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci H. Granado Carpenter i M. Polo Carreño)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 lipca 2013 r. (sprawa R 623/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Panrico, SA a HDN Development Corp.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2) Panrico, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 9 z 11.1.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/