T-532/18, AROMA ESSENCE v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - REFAN BULGARIA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/399/53

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 17 września 2019 r. T-532/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.399.53

Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. - Aroma Essence/EUIPO - Refan Bulgaria (Gąbka toaletowa)

(Sprawa T-532/18)( 1 )

(Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający gąbkę toaletową - Wcześniejsze wzory - Podstawy unieważnienia - Badanie przez izbę odwoławczą z urzędu okoliczności stanowiących ujawnienie - Ciężar dowodu spoczywający na wnoszącym o unieważnienie prawa do wzoru - Wymogi dotyczące przedstawienia wcześniejszego wzoru)

Język postępowania: angielski

(2019/C 399/64)

(Dz.U.UE C z dnia 25 listopada 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aroma Essence Ltd (Kazanłyk, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat A. Nastev)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Ivanauskas i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bułgaria)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 lipca 2018 r. (sprawa R 1197/2017-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Aroma Essence a Refan Bulgaria.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Aroma Essence Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 392 z 29.10.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/