Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/431/22

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 16 września 2014 r.
T-497/13

UZASADNIENIE

Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2014 r. - Boston Scientific Neuromodulation przeciwko OHIM (PRECISION SPECTRA)

(Sprawa T-497/13)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PRECISION SPECTRA - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

Język postępowania: angielski

(2014/C 431/38)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Valencia, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci P. Rath i W. Festl-Wietek)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Geroulakos, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 maja 2013 r. (sprawa R 2099/2012-5) dotyczącą rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego PRECISION SPECTRA.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie oddalona.

2) Boston Scientific Neuromodulation Corp. zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 344 z 23.11.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/