Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/14

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 listopada 2011 r.
T-483/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. - Pukka Luggage przeciwko OHIM - Azpiroz Arruti (PUKKA)

(Sprawa T-483/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PUKKA - Sprzeciw właściciela graficznych, wspólnotowego i krajowego, znaków towarowych zawierających element słowny pukas - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Częściowa odmowa rejestracji)

(2012/C 13/28)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: The Pukka Luggage Company Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: K. Gilbert i M. Blair, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Geroulakos, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 lipca 2010 r. (sprawa R 1175/2008-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Jesúsem Miguelem Azpirozem Arrutim a The Pukka Luggage Company Ltd.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

2) The Pukka Luggage Company Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 328 z 4.12.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/