T-480/17, GRECJA v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/172/29

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 26 marca 2019 r. T-480/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.172.29/1

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Grecja/Komisja

(Sprawa T-480/17)( 1 )

(EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Grecję - Jednorazowe i r yczałtowe korekty finansowe - Wzajemna zgodność - Kontrola podstawowych wymogów w zakresie zarządzania - Analiza ryzyka - Ocena szkody finansowej - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność)

(2019/C 172/40)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 maja 2019 r.)

Strony

Stron a skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanellopoulos i A. Vasilopoulou, pełnomocnicy) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i A. Sauka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1144 z dnia 26 czerwca 2017 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2017, L 165, s. 37) w części, w której w następstwie dochodzenia o sygnaturze ΧC/2014/002/GR nakłada ona na Republikę Grecką jednorazowe i ryczałtowe korekty finansowe w łącznej wysokości 1 182 054,72 EUR z powodu niedociągnięć w stosowaniu zasady wzajemnej zgodności (EFRG i EFRROW).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 357 z 23.10.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/