Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/301/33

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2018 r.
T-452/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.301.33

Postanowienie Sądu z dnia 28 czerwca 2018 r. - TL / EIOD

(Sprawa T-452/17)( 1 )

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Ochrona danych osobowych - Jawny charakter orzecznictwa Sądu - Wniosek o utajnienie i usunięcie ze strony internetowej wyroku Sądu - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Akt potwierdzający - Brak nowych istotnych okoliczności faktycznych - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

(2018/C 301/43)

(Dz.U.UE C z dnia 27 sierpnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: TL (przedstawiciele: T. Léonard i M. Cock, avocats)

Strona pozwana: Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) (przedstawiciele: A. Buchta, M. Pérez Asinari, C. Gayrel i M. Guglielmetti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji EIOD z dnia 16 maja 2017 r. oddalającej wniosek o, w istocie, po pierwsze przeprowadzenie ponownego badania jego właściwości w odniesieniu do rozpowszechnienia w Internecie nazwiska strony postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a po drugie nakazanie utajnienia wyroku [poufne].

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) TL i Europejski Inspektor Ochrony Danych pokrywają własne koszty.

1

Dz.U. C 347 z 16.10.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/