Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/14

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 14 listopada 2011 r.
T-448/10

UZASADNIENIE

Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2011 r. - Apple przeciwko OHIM - Iphone Media (IPH IPHONE)

(Sprawa T-448/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Częściowa odmowa rejestracji - Wycofanie zgłoszenia - Umorzenie postępowania)

(2012/C 13/30)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apple, Inc. (Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: M. Engelman, barrister, i J. Olsen, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Botis, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Iphone Media, SA (Sewilla, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 lipca 2010 r. (sprawa R 1084/2009-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Apple, Inc. a Iphone Media, SA.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Strona skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez stronę pozwaną.

______

(1) Dz.U. C 328 z 4.12.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/