Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/93/60

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 17 stycznia 2019 r.
T-368/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.93.60/2

Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2019 r. - ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

(Sprawa T-368/18)( 1 )

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ETI Bumbo - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy BIMBO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Właściwy krąg odbiorców - Podobieństwo oznaczeń - Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 93/78)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Eskişehir, Turcja) (przedstawiciele: adwokaci D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez i N. Martínez de las Rivas Malagón)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Palmero Cabezas i H. O'Neill, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: adwokat N. A. Fernández Fernández-Pacheco)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 kwietnia 2018 r. (sprawa R 1459/2017-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Grupo Bimbo a ETI Gıda Sanayi ve Ticaret.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2) ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 276 z 6.8.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/